Przemysłowy kwas do czyszczenia generatorów pary. Jest to kwas o wzorze C6H7O8. Doskonale sprawdza się w usuwaniu nawarstwień korozyjnych z metali kolorowych oraz czyszczeniu srebrnych przedmiotów w tym generatorów pary.

 

Opakowanie zawiera 1 kg kwasu.

 

Zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy

P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy

P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć podady / zgłosić się pod opiekęlekarza.

652

Opis

Status
Enable Recurring Profile
Visibility
30,0 kW
Tax Class
In feed
Ceneo Category

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Browse the collection of our category products.
Produkt dodany do porównania